PROUDLY MADE IN POLAND SINCE 1984

WOOCS 2.2.5

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka BAGAR S. PIASECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. BOCZNA nr 11, 55-040 TYNIEC MAŁY (dalej „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 71 373 70 10, lub za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@bagar.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit b) i f) RODO. Oznacza to, iż przetwarzanie Pana/Pani danych jest:
  • niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani są stroną tj. zawarcia przez Pana/Panią z Administratorem umowy sprzedaży towaru;
  • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. sprzedaży Panu/Pani oferowanych przez Administratora towarów.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: pracownicy/współpracownicy Administratora.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane będą przekazywane firmom współpracującym z Administratorem w związku ze świadczeniem usług sprzedaży towarów.
 7. Administrator przetwarza również Pana/Pani wizerunek, gdyż w pomieszczeniach, z których korzysta Administrator (m.in. sklep stacjonarny), a także na zewnątrz budynku, w którym znajduje się sklep, biura i inne pomieszczenia wykorzystywane przez Administratora, zainstalowane są kamery. Prowadzenie stałego monitoringu obiektu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dane z kamer są przechowywane przez Administratora przez okres 6 miesięcy, po tym okresie dane te są kasowane.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń ze stosunku prawnego.
 9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia i prowadzenia współpracy z Administratorem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży Panu/Pani towarów oferowanych przez Administratora.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
 13. Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy: biuro@bagar.pl.